Dwangbevel voor inning FANC-boetes

Wie de nucleaire veiligheidsregels niet naleeft, kan een administratieve geldboete oplopen. Die boete kan voortaan via een dwangbevel geïnd worden wanneer men blijft weigeren om ze te betalen. Het FANC hoeft dus niet naar de rechter te stappen om ze betaald te krijgen.
Nucleaire veiligheid
Ons land heeft een hele reeks maatregelen om mens en leefmilieu te beschermen tegen de gevaren die met ioniserende stralingen gepaard gaan. De FANC-wet en haar uitvoeringsbesluiten staan hierin centraal.
Administratieve geldboete
Wie de FANC-wet of een van haar uitvoeringsregels niet naleeft kan een administratieve geldboete oplopen. Een administratieve geldboete kan enkel wanneer de procureur beslist om geen strafvervolging in te stellen voor de inbreuk.
Het gaat om fikse administratieve boetes die kunnen variëren van 500 euro tot 100.000 per inbreuk, afhankelijk van de ernst van de feiten. Die boete moet betaald worden binnen een bepaalde termijn.
De overtreder of de persoon die aansprakelijk is voor de betaling van de boete (bv. bij boetes opgelegd aan personeelsleden ) kan tegen de administratieve boete wel in beroep gaan bij de rechtbank. Binnen één maand nadat hij op de hoogte is gebracht van de boete.
Als de overtreder of burgerlijk aansprakelijke persoon blijft weigeren om te betalen en de beroepsmogelijkheid is uitgeput, is de boetebeslissing rechtstreeks uitvoerbaar.
Ingebrekestelling
Uiterlijk binnen zestig kalenderdagen nadat de beroepsmogelijkheid is uitgeput, volgt er een ingebrekestelling. Per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Het is de sanctionerende ambtenaar die daarvoor zorgt.
In de ingebrekestelling staat het bedrag van de geldboete. Ze vermeldt ook dat men dertig dagen heeft om de boete te betalen. En dat - als men dat niet doet - het FANC de boete met een dwangbevel kan invorderen.
Dwangbevel
Invordering via dwangbevel kan als de boete niet betaald wordt binnen dertig dagen na de ingebrekestelling. Het dwangbevel moet wel uitvoerbaar verklaard worden. Ook dat gebeurt door de sanctionerende ambtenaar.
Het dwangbevel wordt bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend met bevel tot betaling binnen 30 kalenderdagen. Het uitvoerbaar verklaarde dwangbevel dient als uitvoerbare titel bij de invordering.
Volgende gegevens moeten in het dwangbevel staan:
de aanduiding van het FANC als schuldeiser;
de aanwijzing van de schuldenaar. Ofwel naam, voornaam en adres van de schuldenaar-natuurlijke persoon, ofwel benaming, zetel en ondernemingsnummer van de schuldenaar-rechtspersoon;
een gedetailleerde afrekening van de bedragen die aan het FANC verschuldigd zijn en die geïnd worden via het dwangbevel;
de reden of oorzaak van de schuld;
de datum van de openstaande schuld en van de aangetekende aanmaning;
de uiterste betaaldatum;
de rechtsgrond voor de invordering; en
de beroepsmogelijkheden en de termijnen daarvoor.
Administratieve vereenvoudige procedure
Voor aan aantal inbreuken is de zogenoemde administratieve vereenvoudigde procedure van toepassing. Die inbreuken worden beboet met lagere administratieve geldboetes. Het dwangbevel geldt niet voor deze boetes.
Inwerkingtreding
Het nieuwe KB van 8 juni 2015 treedt in werking op 30 juni 2015.
Het is van toepassing op de boetes die niet worden betaald na de inwerkingtreding en waarvoor de termijn van zestig dagen om de schuldenaar in gebreke te stellen nog niet voorbij is.

Koninklijk besluit van 8 juni 2015 tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, BS 30 juni 2015

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, art. 60

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid