EU-OSHA publiceert rapport over werkgerelateerde kanker

Naar aanleiding van Wereld Kankerdag 2015 (4 februari) publiceerde EU-OSHA een rapport over werkgerelateerde kanker. Hierin evalueert het Agentschap de bestaande beoordelingsmethoden en formuleren ze aanbevelingen om werkgerelateerde kanker te voorkomen. 

Risicofactoren - en groepen

In het rapport wordt ingegaan op chemische, biologische, organisatorische en fysieke factoren die een rol spelen bij werkgerelateerde kanker. De auteurs vestigen de aandacht op de moderne werkomgeving, met meer uitbesteed en tijdelijk werk, mensen met meerdere banen, statisch werk, de inzet van vrouwen voor risicovol werk, afwijkende werktijden en blootstelling aan meerdere risico's.

Het rapport staat ook stil bij groepen die extra kwetsbaar zijn voor kanker, zoals jongeren, vrouwen, mensen in een precaire situatie of die in hoge mate aan kankerverwekkende factoren worden blootgesteld.

Beter voorkomen dan genezen

Het rapport geeft een overzicht van mogelijke oplossingen, maar de beste preventie is en blijft het vermijden van blootstelling. Om dat te bereiken zijn inspanningen op alle niveaus nodig: wetgeving, bewustmaking, specificatie van preventieve maatregelen, betere uitvoering en handhaving en verlaging van drempels voor vergoeding.

EU-OSHA drukt op de nood aan een sterk wetgevend kader. De nationale overheden van de Europese Unie kunnen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen verbieden. Voor uitzonderingen, moeten strenge voorwaarden opgesteld worden en kan de werkgever verplicht worden om aan te tonen dat men werknemers effectief beschermt tegen de schadelijke stoffen en dat ze regelmatig medisch gecontroleerd worden. Dit blijkt in de praktijk nog steeds een grote uitdaging te zijn.

De huidige informatie voorhanden over werkgerelateerde kanker is gedateerd en onvolledig. Europa wil een prioriteit maken van het formeel inschatten van het blootstellingsniveau aan kankerverwekkende stoffen. Het rapport noemt diverse manieren om de kennis van werkgerelateerde kanker te vergroten, bv. door internationale uitwisseling van informatie en aandacht voor nieuwe en opkomende risico's, zoals nanomaterialen, hormoonontregelende verbindingen, statisch werk en ploegen- en nachtdiensten.

De positieve invloed van REACH en CLP op het vlak van chemicaliën kan nog vergroot worden door deze sterker te integreren in de welzijnswetgeving.

Het volledige rapport en de samenvatting kan u raadplegen op de website van EU-OSHA


Meer info op senTRAL:Beroepsziekten - Kanker en beroep (In de praktijk) 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid