Gehoorbeschermers conform EU-normen na controlecampagne FOD Economie

De FOD Economie voerde controles uit op gehoorbeschermers. Gehoorbeschermers worden veel gebruikt op de werkvloer (bouwwerven, havens en luchthavens, (grote) productiesites, fabrieken), maar ook in de privésfeer bij concertgangers, doe-het-zelvers, fans van autoraces, …. Er werden veel overtredingen vastgesteld, maar de sector heeft zich intussen in regel gesteld.

Doel
Het doel van de controlecampagne was de conformiteit na te gaan van de gehoorbeschermers op de Belgische markt, zowel voor professioneel als privégebruik. De campagne bestond uit twee delen: de oordopjes (zowel wegwerpbare als herbruikbare) en de oorkappen. De FOD Economie controleerde 25 oordopjes (3 waren volledig conform, hetzij 12 %) en 15 oorkappen (3 waren volledig conform, hetzij 20 %).

Het ging hierbij niet alleen om een technische, maar ook om een administratieve controle: om het gehoor efficiënt te beschermen, moeten oordoppen en oorkappen niet alleen technisch in orde zijn, maar moet de consument ook weten en begrijpen hoe ze correct in te brengen (zeker bij oordoppen) om de demping te kunnen garanderen. De voorwaarden en essentiële veiligheidseisen worden door een Europese richtlijn bepaald.
 

Oordopjes
Technische controle
De resultaten tonen aan dat bijna alle producten conform zijn voor de gebruikte materialen (niet irriterend), de weerstand tegen schade bij vallen, het onderhoud, de ontvlambaarheid, het globale ontwerp van de producten (zodat ze geen wondjes of andere fysieke schade veroorzaken) en de minimale dempwaarde. Slechts 5 oordoppen bleken niet conform. Eén product vertoonde meerdere problemen: het materiaal waaruit het oordopje opgebouwd was, was niet flexibel genoeg waardoor het product niet comfortabel zat en letsels in het oor veroorzaakte. Bovendien was het ook in overtreding voor de maat (de diameter van verschillende exemplaren van dit product varieerde dermate dat het geen goede bescherming bood) en voor zijn dempvermogen (de minimale dempingswaarde werd niet gehaald).

Administratieve controle
Er werd ook een administratieve controle op de 25 oordopjes uitgevoerd. De verificatie sloeg op de aanwezigheid van een gebruiksaanwijzing in de drie talen (3 overtredingen), fundamentele voorschriften en instructies (19 overtredingen), waarschuwingen over het eventuele gevaar (15 overtredingen) en de CE markering (te klein logo in 4 gevallen).

Besluit over de oordopjes
Een compilatie van de administratieve en technische testresultaten toont aan dat slechts 3 onderzochte oordopjes op 25 volledig conform waren (= 12 % conformiteit). 4 oordopjes (16 %) vertoonden zowel administratieve als technische tekortkomingen. De meeste tekortkomingen waren echter administratief, namelijk onvolledige gebruiksinstructies. Het correct inbrengen van de oordopjes is minstens even belangrijk als de technische conformiteit van het product. Als een oordopje verkeerd wordt ingebracht en de gehoorgang niet goed afgesloten is, is de bescherming immers niet gegarandeerd. Op basis van de vastgestelde tekortkomingen werden de niet-conforme oordoppen in verschillende risicoklassen ingedeeld: laag (8 oordopjes), middelhoog (5), hoog (8) en ernstig (slechts één product).

De sector reageert heel meewerkend
Behalve in één geval werkten de producenten mee en aanvaarden ze de voorgestelde corrigerende maatregelen: de producten werden aangepast of uit de handel genomen. De fabrikant van de oordopjes met ernstig risico weigerde mee te werken. Daarom werd een verbod voor het op de markt brengen uitgevaardigd bij ministerieel besluit en een RAPEX-alert werd naar alle lidstaten van de Europese Unie verstuurd.

De oorkappen
Technische controle
De resultaten tonen aan dat bijna alle producten conform waren voor de maat en de aanpasbaarheid, de weerstand tegen schade bij vallen en de ontvlambaarheid.

De volgende aspecten waren echter problematisch:

  • het algemeen ontwerp (één product had scherpe randen);
  • de kracht uitgeoefend door de hoofdband (te sterk in 4 gevallen);
  • de druk door de kussentjes van de oorkap: in 33 % van de gevallen (5 van de 15 gevallen) was de gemeten druk te hoog;
  • de minimale dempingswaarde: 1 oorkap.

Administratieve controle
Er werd ook een administratieve controle uitgevoerd. De verificatie omvatte de aanwezigheid van een gebruiksaanwijzing in de drie talen (2 niet-conforme producten), fundamentele voorschriften en instructies (helft van de producten niet in orde), waarschuwingen over het eventuele gevaar (6 overtredingen) en van de CE markering (te klein logo in 4 gevallen).

Enkel de aanwezigheid van de identificatiegegevens was conform voor alle producten.

Besluit over de oorkappen
Een compilatie van de administratieve en technische testresultaten toont aan dat slechts 3 op 15 oorkappen volledig conform zijn. 7 oorkappen op 15 (47 %) vertonen zowel administratieve als technische tekortkomingen. Op basis van de vastgestelde tekortkomingen werd een risicobeoordeling uitgevoerd om de niet-conforme oorkappen in verschillende risicoklassen in te delen: laag (2 oorkappen), middelhoog (3), hoog (7) en ernstig (geen).

Vlotte medewerking van de sector
Alle producenten hebben meegewerkt en de voorgestelde corrigerende maatregelen aanvaard. De producten werden aangepast, vervangen door een equivalent conform product of uit de handel genomen.

Voor meer informatie over het onderzoek kan u terecht bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Chantal De Pauw – Woordvoerster.

Voor meer informatie over gehoorbescherming: 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid