Kwalificaties en kwaliteit van het werk: nieuw Europees rapport

Op 20 augustus 2014 publiceerde de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) een rapport over de relatie tussen de kwaliteit van het werk en de verschillende factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Hieruit blijkt dat het opleidingsniveau bepalend is voor de kwaliteit van het werk.


De kwaliteit van het werk
 

Eurofound had als doel om via deze studie de kwaliteit van verschillende beroepscategorieën identificeren aan de hand van verschillende factoren, zoals fysiek risico, autonomie en intensiteit van het werk.

Blootstelling aan fysieke risico’s

Het aantal risico’s als gevolg van moeilijke houdingen, biologische en chemische agentia en fysische omgevingsfactoren verschilt sterk van job tot job. Manuele arbeid, waarbij het opleidingsniveau gemiddeld tot laag is, vertoont hogere blootstellingsniveaus voor de 3 types risico’s dan jobs in de dienstensector (gemiddeld niveau) en hooggekwalificeerde beroepen.

De hoogste blootstelling aan lawaai en extreme temperaturen werd vastgesteld bij ambachtslui, geschoolde arbeiders in de landbouw en bij machineoperatoren. Ook in andere jobs met een heel lage scholingsgraad vindt men deze hogere blootstelling terug, zij het in iets mindere mate.

Autonomie

De werkwijze zelf kunnen bepalen is een belangrijk aspect van de arbeidsorganisatie. De mate waarin de werknemer de volgorde van zijn taken bepaalt, de werkwijze of de snelheid waarmee een taak uitgevoerd wordt, verschilt per beroepscategorie.

De graad van autonomie is laag bij machineoperatoren en de heel laaggeschoolden. De hoogste graad van autonomie werd aangetroffen bij managers. Maar ook geschoolde arbeiders uit de land- en bosbouw hebben meer regelmogelijkheden voor volgorde en werkwijze in vergelijking met de andere handenarbeid met gemiddelde scholing.

Intensiteit

De intensiteit van het werk is een ander kenmerk die de kwaliteit van het werk en de gezondheid van de werknemers kan beïnvloeden. Er zijn verschillende bepalende aspecten:

  •  de snelheid van uitvoering;en
  •  de noodzaak om strikte deadlines na te leven (gedurende minstens een kwart van de arbeidstijd).

Bij de tweede factor werden de grootste verschillen vastgesteld tussen de onderzochte beroepscategorieën. Manager krijgen het meest te maken met deadlines. Ambachtslui en handelaars worden in verhouding ook meer blootgesteld aan een hoge tijdsdruk wegens deadlines dan andere jobs.

Het is ook in die beroepsgroepen dat het grootste aantal werknemers terug te vinden is met het hoogste werkritme. Ambachtslui en handelaars hebben de grootste jobintensiteit. Ook operators hebben een intensieve job. Aan de andere kant van het spectrum vinden de hoogopgeleide professionals, zij hebben van alle onderzochte groepen de laagste intensiteit.

Het volledige rapport (in het Engels) kan u raadplegen op de website van Eurofound

 

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid