Operationeel organisatieschema omschrijft concrete doelen en praktische werking hulpverleningszone

Op 1 januari 2015 worden de hulpverleningszones definitief ingevoerd. Iedere zone moet op dat moment zijn visie voor de volgende 6 jaar vastleggen in een meerjarenbeleidplan. Onder meer op vlak van prioriteiten, personeelsbeleid, middelen en posten. Die visie wordt verder uitgewerkt in een operationeel organisatieschema. Daarin staan onder meer de concrete doelstellingen, prioriteiten en praktische werking van de zone. De zonecommandant stelt het schema op volgens een vaste structuur:
Deel 1: algemene bepalingen
-
algemeen;
bestaansreden van het operationeel organisatieschema (territoriale draagwijdte en grenzen van de actie van het schema);
inhoudsopgave;
-
bevoegdheden en opdrachten van de zone;
-
administratieve organisatie van de zone;
samenstelling van de zoneraad;
samenstelling van het college;
leiding van de zone;
samenstelling van de technische commissie en het directieteam;
organogram van de zone;
Deel 2: geografische en demografische elementen van de zone (gemeente, locatie infrastructuur, bevolking, oppervlakte, bevolkingsdichtheid);
Deel 3: territoriale organisatie en operationele inzet;
-
de posten van de zone en de snelste adequate hulp – adequate middelen;
opdrachten van de posten;
hiërarchische verantwoordelijke van de posten;
interventievoertuigen van de posten in tabelvorm;
de minimale personeelsbezetting van wacht in de kazerne of oproepbaar per post in tabelvorm;
inzet van middelen (bij brand, andere interventies);
-
tabel: niveau van dienstverlening van de zone;
-
behandeling van de oproep;
-
specifieke middelen (voor specifieke risico’s);
-
operationele coördinatie en operationeel beheer van de bevelvoering (beschrijving van de bevelvoeringsketen);
-
varia (veiligheid tijdens de interventie, logistieke ondersteuning en psychologische bijstand van het personeel);
-
bijlagen (onder meer kaart bevolkingsdichtheid en de bijzondere nood- en interventieplannen).
Ook het voor het meerjarenbeleidsplan moet een vaste structuur worden gevolgd. Het KB daarover is vorige maand, op 12 september, in het Staatsblad verschenen.
Het KB van 25 april 2014 over het operationeel organisatieschema treedt op 1 januari 2015 in werking. Net als de betrokken bepalingen uit de Wet Civiele Veiligheid van 15 mei 2007.

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid