Regels hulpverleningszones gelden nu ook voor later overgestapte prezones

De meeste hulpverleningszones gingen op 1 januari 2015 van start. Maar een aantal prezones die toen nog niet klaar waren voor de overstap, zijn pas het voorbije jaar definitief overgeschakeld. De bepalingen uit de Wet Civiele Veiligheid die betrekking hebben op de hulpverleningszones, zijn voor hen dan ook later in werking getreden. De minister van Binnenlandse Zaken moet die datum van inwerkingtreding echter formeel vastleggen. Op 26 januari 2016 voegde minister Jambon de daad bij het woord. Op 9 februari maakt hij de data bekend via een bericht in het Belgisch Staatsblad.
Artikelen 3, 4, 6, § 1, eerste lid, en §§ 2 en 3, 7 tot 10, 16, 18 tot 20, 21/1 tot 22, 24 tot 31, 33 tot 50, 52 tot 67, eerste lid, 1° tot 3° en 5°, en het tweede en derde lid, 72, 100 tot 105, 107 tot 108, 117 tot 118, 120 tot 155, 167, 175 tot 176, 177/1, 180 tot 200, 202 tot 205, 209, 218 tot 219/1, 222 tot 223 van de Wet Civiele Veiligheid, zijn in werking getreden op
1 april 2015 voor hulpverleningszone Waals-Brabant en hulpverleningszone 2 uit de provincie Luik (Liège Zone 2 IILE-SRI);
1 mei 2015 voor hulpverleningszone 5 uit de provincie Luik;
1 juli 2015 voor hulpverleningszone 3 (HEMECO) en 4 (Vesdre – Hoëgne & Plateau) uit de provincie Luik; en
1 januari 2016 voor hulpverleningszone Oost uit de provincie Henegouwen.
De bepalingen hebben onder meer betrekking op de organisatie en structuur van de hulpverleningszones, de uitvoering van de opdrachten, het personeel en het toezicht.
Herinner dat er sinds 1 januari 2016 geen prezones meer zijn. Alle prezones zijn begin dit jaar immers officieel hulpverleningszone geworden.

Bericht van 26 januari 2016 inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone, voor de prezones die na 1 januari 2015 over gingen naar een hulpverleningszone, BS 9 februari 2016.

Meer gratis nieuws binnen het thema Veiligheid