Jura Bibliotheken per rechtstak

Bekijk de inhoud van de verschillende Jura Bibliotheken en maak voor uzelf een selectie op maat van uw gespecialiseerde behoeften.

 • Administratief recht

   

  De Bibliotheek Administratief recht pakt deze uitdaging met beide handen aan. Via de bibliotheek krijgt u onder meer toegang tot de volledige teksten over stedenbouw en ruimtelijke ordening. U consulteert er ook tal van gerelateerde onderwerpen zoals algemene beginselen van behoorlijk bestuur en zelfs aanverwante domeinen zoals patiëntenrechten.

  Bekijk de inhoud
 • Arbeidsrecht

   

  Bemiddelt u regelmatig in arbeidsrechtelijke conflicten? De Bibliotheek Arbeidsrecht verzamelt hier alle bijdragen en uitspraken over. Dat betekent dat u toegang heeft tot alle teksten over de arbeidsovereenkomsten, en hieraan gerelateerde thema’s zoals de rechtspositie van het gemeentebestuur maar ook aan verwante topics zoals sociale diversiteit binnen het onderwijs. Handig: ook gebruiksklare praktijkmodellen haalt u rechtstreeks op in uw bibliotheek.

  Bekijk de inhoud
 • Bijzondere Overeenkomsten

   

  De Bibliotheek Bijzondere overeenkomsten geeft van naaldje tot draadje aan wat per domein de specifieke regelingen zijn voor bijzondere contracten. U krijgt onder meer toegang tot de volledige bijdragen en uitspraken over de materiedomeinen koop en verkoop, over gerelateerde thema’s zoals handelshuur, en zelfs over aanverwante  onderwerpen zoals brouwerijcontracten. Krijgen uw cliënten te maken met  niet-nageleefde afspraken of interpretatieproblemen? U pikt onmiddellijk de draad op, en zorgt voor oplossingen.

  Bekijk de inhoud
 • Bouwrecht

   

  Het bouwproces staat bol van de complexe regelingen en vergunningen. Er kan dus heel wat fout lopen voor verschillende betrokken partijen. Met de Bibliotheek Bouwrecht staat u uw cliënten maximaal bij om aan alle mogelijke schendingen van het bouwrecht het hoofd te bieden. De bibliotheek biedt bijvoorbeeld uitgebreide juridische informatie over koop op plan. Ook gerelateerde onderwerpen zoals bodemsanering en zelfs aanverwante thema’s zoals de aansprakelijkheid van de architect worden uitvoerig behandeld.

  Bekijk de inhoud
 • Faillissementsrecht

   

  De Bibliotheek Faillissementsrecht helpt u om faillissementen en de gevolgen ervan zo correct mogelijk op te vangen. U vindt in deze bibliotheek bijvoorbeeld complete bijdragen en uitspraken over de ontbinding en vereffening van een vennootschap. En ook gerelateerde onderwerpen zoals beslag en executie en zelfs aanverwante thema’s zoals misdrijven in de staat van faillissement komen ruimschoots aan bod.

  Bekijk de inhoud
 • Fiscaal Recht - Directe belastingen

   

  Eén fiscale uitschuiver kan grote juridische gevolgen hebben ...
  Dat weten uw cliënten, en daarom nemen ze een fiscaal-juridisch specialist zoals u onder de arm. U kunt op uw beurt rekenen op de Bibliotheek Fiscaal recht, directe belastingen. U vindt er de complete bijdragen en uitspraken over directe belastingen. Zo krijgt u onder meer alle details over de inkomstenbelastingen, over gerelateerde onderwerpen zoals fiscaal strafrecht, en zelfs aanverwante thema’s zoals fiscale vrijstelling. Gewoonweg alles voor juridisch correcte fiscale inzichten.

  Bekijk de inhoud
 • Fiscaal Recht - Indirecte belastingen

   

  Belangen verdedigen van een cliënt die geconfronteerd wordt met een fiscaal geschil? De Bibliotheek Fiscaal recht, indirecte belastingen verleent u rechtstreekse toegang tot onder meer alle bijdragen en uitspraken over de successierechten. U vindt in deze bibliotheek ook de volledige teksten over gerelateerde thema’s zoals fiscaal  milieurecht en zelfs aanverwante onderwerpen zoals leegstand en verkrotting.

  Bekijk de inhoud
 • Gerechtelijk recht

   

  De gerechtelijke procedure is schaken voor gevorderden. Elke zet in de procedure moet juist zijn. Reken daarom op de Bibliotheek Gerechtelijk recht. U krijgt inzage in onder meer alle bijdragen en uitspraken rond gerechtelijke procedures, maar ook gerelateerde onderwerpen zoals bijzondere rechtsplegingen en zelfs aanverwante thema’s zoals vorderingen tot stakingen ontbreken niet.

  Bekijk de inhoud
 • Goederen- en zekerheidsrecht

   

  Rekenen uw cliënten op u om geschillen over vruchtgebruik, erfdienstbaarheid of onteigening tot een goed einde te brengen? De Bibliotheek Goederen- en zekerheidsrecht bundelt alle bijdragen en uitspraken over dit thema. U heeft onder meer toegang tot de volledige teksten over eigendom en mede-eigendom. Ook over gerelateerde thema’s zoals financiële zekerheden en aanverwante topics zoals soorten schuldeisers en hun rechten krijgt u duidelijke antwoorden.

  Bekijk de inhoud
 • Handels- en consumentenrecht

   

  Komt uw cliënt bij u aankloppen met de vraag om een handelsovereenkomst op te stellen? Heeft hij uw advies nodig voor een geschil in een handelstransactie? In de Bibliotheek Handels- en consumentenrecht vindt u onder meer alle bijdragen en uitspraken over handelspraktijken. Ook gerelateerde onderwerpen zoals het mededingingsrecht en aanverwante thema’s zoals franchising komen aan bod. Alles om uw cliënt rechtdoorzee advies te geven.

  Bekijk de inhoud
 • Personen- en familierecht

   

  De Bibliotheek Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht helpt u om uw vakkennis en vakbekwaamheid aan te scherpen. De bibliotheek geeft u onder meer toegang tot de complete bijdragen en uitspraken over de diverse  huwelijksvermogensstelsels, over gerelateerde onderwerpen zoals  onbekwaamverklaring, en zelfs onderwerpen in de periferie zoals de eerbiediging van de integriteit van kinderen.

  Bekijk de inhoud
 • Sociale zekerheidsrecht

   

  Behartigt u de belangen van personen of gezinnen die voor even (of voor langer) niet voor hun eigen inkomen en verzorging kunnen instaan? De Bibliotheek Sociale zekerheidsrecht verzamelt alle relevante bijdragen en uitspraken over deze permanent evoluerende materie, zoals onder meer de gezinsbijslag. De bibliotheek bevat ook de complete teksten over gerelateerde thema’s zoals de aanvullende pensioenverzekering en aanverwante topics zoals vergoedingen bij vrijwilligerswerk. Praktisch: ook gebruiksklare praktijkmodellen haalt u rechtstreeks op in uw bibliotheek.

  Bekijk de inhoud
 • Straf- en strafprocesrecht

   

  Cliënten die het gevaar lopen strafrechtelijk vervolgd te worden of die zelf het slachtoffer werden van een misdrijf, zitten in hachelijke papieren. Uw bijstand en kennis over het strafrecht is voor hen van essentieel belang. Via de Bibliotheek Straf- en strafprocesrecht krijgt u rechtstreeks toegang tot alle geldende bij dragen en uitspraken over de strafrechtspleging. Ook over gerelateerde onderwerpen zoals voorwaardelijke invrijheidstelling en zelfs onderwerpen in de periferie zoals internationale ontvoering van kinderen consulteert u in uw bibliotheek de volledige teksten.

  Bekijk de inhoud
 • Vennootschapsrecht

   

  De Bibliotheek Vennootschapsrecht vormt een solide basis om uw cliënten te adviseren over de correcte toepassing van de rechten en plichten van een  vennootschap. Bij de oprichting van hun vennootschap of wanneer er conflicten ontstaan tussen de partners over aandelen of aansprakelijkheid. U vindt in de Bibliotheek Vennootschapsrecht alle complete bijdragen en uitspraken over vennootschappen, gerelateerde informatie over onder meer recht van vestiging van vennootschappen en zelfs aanverwante thema’s zoals strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon.

  Bekijk de inhoud
 • Verbintenissenrecht

   

  Het niet-naleven van verbintenissen uit overeenkomst levert de betrokken partijen vaak schade op. Wilt u cliënten bijstaan die schade geleden hebben? Of die zelf schade veroorzaakten? De Bibliotheek Verbintenissen en aansprakelijkheid geeft u toegang tot de volledige teksten over dit onderwerp. Ook over gerelateerde thema’s zoals objectieve aansprakelijkheid en zelfs over aanverwante onderwerpen zoals arbeidsongeschiktheidsvergoeding vindt u in de bibliotheek alle uitspraken en bijdragen.

  Bekijk de inhoud
 • Verkeersrecht

   

  Verkeersovertredingen, agressie, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie: er loopt dagelijks veel fout in het verkeer. Wilt u zowel slachtoffers als daders van  verkeersinbreuken goed kunnen bijstaan? De Bibliotheek Verkeersrecht geeft u  rechtstreeks toegang tot alle volledige bijdragen en uitspraken over deze materie. U vindt er alle informatie over onder meer de wegcode, over gerelateerde topics zoals de bevoegdheid van de politierechtbank en zelfs aanverwante thema’s zoals de
  toerekenbaarheid van de fout.

  Bekijk de inhoud
 • Verzekeringsrecht

   

  Onredelijke claims na schadegevallen of onvoldoende dekking van de verzekering zijn typische verzekeringsrechtelijke conflicten. Rekent uw cliënt op u om deze geschillen te regelen? De Bibliotheek Verzekeringsrecht geeft u toegang tot alle bijdragen en uitspraken over het geheel van rechtsregels die gelden tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. Naast de volledige teksten over verzekeringen informeert deze bibliotheek u ook over gerelateerde thema’s zoals zaakschade en zelfs over onderwerpen in de periferie zoals verzekeringsbemiddeling.

  Bekijk de inhoud
 • Vzw recht

   

  Door een vzw op te richten, kan een vereniging haar eigen vermogen en dat van haar leden beschermen. Deze rechtszekerheid wordt geregeld door het vzw-recht. De Bibliotheek Vzw-recht verzamelt alle uitspraken en bijdragen over verenigingen zonder winstoogmerk. Ook gerelateerde thema’s zoals rechtsvorderingen van vennootschappen en verenigingen en zelfs onderwerpen in de periferie zoals toegelaten arbeid komen aan bod.

  Bekijk de inhoud