print

De Belgische class action

DE BELGISCHE CLASS ACTION (Kluwer)Emilie DE BAERE

Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 188 p.

Dit boek bevat een grondige commentaar op de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van de rechtsvordering tot collectief herstel. Deze wet maakt voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische recht een collectieve procedure mogelijk die strekt tot vergoeding van schade. In essentie betreft het een gerechtelijke procedure waarbij een groepsvertegenwoordiger optreedt voor een groep consumenten die schade hebben geleden, veroorzaakt door een onderneming ingevolge een inbreuk op een contractuele of een wettelijke bepaling, en die ertoe strekt een vergoeding te verkrijgen voor de leden van de groep in een gerechtelijke uitspraak, die verbindend is voor alle leden van de groep, zonder dat zij (noch individueel, noch als groep) als procespartij in de procedure zijn betrokken.
De auteur geeft een kritische duiding bij deze nieuwe wet en brengt de mogelijkheden en beperkingen ervan in kaart. Daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de verhouding van de nieuwe bepalingen tot enkele basisbeginselen van het burgerlijke procesrecht en aansprakelijkheidsrecht.


NjW 2017, afl. 364, 457.