print

Brussel 5 maart 2018

Verbod reclame tabaksproducten - art. 7 § 2bis, 1° wet 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten - art. 26 MB 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak - aanbieden tabaksproducten tegen lagere prijs dan vermeld op fiscale zegel - hoeveelheidskorting - algemene korting

Artikel 7 § 2bis, 1° wet 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten bepaalt dat reclame voor en sponsoring door tabaksproducten verboden is. Elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken, worden als reclame en sponsoring beschouwd.
Tabaksproducten moeten worden verkocht tegen de prijs vermeld op de fiscale zegel. Dit heeft niet uitsluitend tot doel dat de kleinhandelaar die producten tegen een hogere prijs zou verkopen en zo de integriteit van de belastingopbrengsten voor de staat in gevaar zou brengen. Het is de kleinhandelaar ook verboden tabaksproducten te verkopen aan een prijs die lager is dan de prijs vermeld op de fiscale zegel.
Door tabaksproducten aan te bieden tegen een lagere prijs dan vermeld op de fiscale zegel, beoogde de nv Colruyt een concurrentieel voordeel te halen op andere kleinhandelaars en de consument ertoe aan te zetten om bij haar tabaksproducten aan te kopen. De verkoop van de producten tegen die verlaagde prijs en de mededeling die hiermee gepaard gaat, zijn erop gericht de verkoop van tabakswaren te bevorderen en dus verboden reclame in de zin van artikel 7 § 2bis, 1° wet 24 januari 1977. Ook de prijsverlaging bij aankoop van grotere hoeveelheden tabaksproducten is strijdig met het verbod op reclame, net zoals de verkoop van tabak met een tijdelijke algemene korting.

Brussel 5 maart 2018, NjW 2018, afl. 380, 312.