print

GwH 30 november 2017, nr. 2017/140

Strafrecht - Europees aanhoudingsbevel - borgsom - hoger beroep tegen een beslissing waarbij de borgsom wordt toegewezen aan de Staat - schending art. 10 en 11 Gw.

Het is zonder redelijke verantwoording dat aan de beklaagde het recht wordt geweigerd om beroep in te stellen tegen de beslissing tot toewijzing van een borgsom aan de Staat in het kader van de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel terwijl dat recht voor de verdachte of beklaagde, in dezelfde situatie, wordt georganiseerd op grond van artikel 37 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. Daaruit volgt dat de beslissing waarbij de borgsom aan de Staat wordt toegewezen in het kader van de wet op het Europees aanhoudingsbevel, ook het voorwerp moet kunnen uitmaken van een beroep.
Artikel 11 ยง 5 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel schendt artikels 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het niet voorziet in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing waarbij de borgsom aan de Staat wordt toegewezen.

GwH 30 november 2017, nr. 2017/140, NjW 2018, 297.