print

Antwerpen 3 april 2017

Borgtocht - artikel 2043sexies § 2 BW - kosteloze aard - nietigheid - inkomsten en vermogen van de borg - ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst - verplichting onderzoek solvabiliteit borg - kennelijk onevenwicht

Artikel 2043sexies § 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedere kosteloze borgtocht door een fysieke persoon waarvan het bedrag kennelijk niet in verhouding staat tot zijn financiële mogelijkheden, nietig is. Een partiële nietigheid is niet mogelijk.
De aflossingscapaciteit moet worden beoordeeld aan de hand van zowel de inkomsten als het vermogen. De peildatum is het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst. Het onevenwicht moet 'kennelijk' zijn; er mag met andere woorden over het bestaan ervan geen redelijke discussie kunnen rijzen. De grens van het onevenwicht is pas bereikt, wanneer dit voor de kredietgever 'zonneklaar' moest zijn bij het sluiten van het borgcontract. De bewijslast van de disproportionaliteit berust bij de borg.
Artikel 2043sexies § 2 van het Burgerlijk Wetboek legt aan de schuldeiser de verplichting op om de solvabiliteit van de borg te onderzoeken. Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van de leerstukken van de wilsgebreken en van de gekwalificeerde benadeling. De vraag moet dus gesteld worden of de borg het door hem opgenomen risico wel correct heeft kunnen inschatten.

Antwerpen 3 april 2017, NjW 2018, afl. 384, 483.

Error 404 - Page Not Found

Error 404 - Page Not Found

De pagina die u heeft opgevraagd is niet of niet meer beschikbaar. U kan ze wellicht wel bereiken via de homepage. Indien dit niet het geval is, aarzel niet contact op te nemen met onze webmaster of bel gratis naar de helpdesk (0800 94 127).

La page que vous avez demandée n'existe pas ou plus. Peut-être pourriez-vous la trouver à partir de notre page d'accueil. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter notre webmaster ou à téléphoner à notre helpdesk (0800 94 127).

The page you requested cannot be found. You may have easier acces via our corporate site. If this is not the case, please contact our webmaster or phone us free of charge at 0800 94 127.