print

Gent 8 februari 2018

Verzaking aan de natrekking - stilzwijgend opstalrecht - bijdrage in de lasten van de (feitelijke) samenwoning - vrijwillige onverdeeldheid - vordering tot verdeling - impliciete duurtijd die afhankelijk is van de relatie - teloorgaan van de onderliggende bedoeling - ontneming van iedere zin

De natrekkingsregels (art. 552 e.v. BW) zijn gebaseerd op het dubbele vermoeden, dat de constructies opgericht boven of onder andermans grond toebehoren aan de grondeigenaar [1] en dat de grondeigenaar die constructies ook zelf heeft bekostigd [2]. Weerlegging van dit eerste vermoeden impliceert het bewijs van een afstand van de natrekking vanwege de partner- eigenaar. Dergelijke afstand kan stilzwijgend, op voorwaarde dat dit stilzwijgen omstandig is. De rechter houdt rekening met het feit dat de partners, gezamenlijk of samen: [1] een architectenovereenkomst hebben gesloten; [2] een aannemingsovereenkomst hebben gesloten; [3] een bouwvergunning hebben aangevraagd; [4] de bouwwerkzaamheden (mede) hebben (op)gevolgd; [5] diverse facturen via de gemeenschappelijke bankrekening hebben betaald; [6] bepaalde briefwisseling hebben gevoerd; [7] een (dubbele) hypothecaire lening zijn aangegaan; [8] een bijkomende lening bij de vader van één van hen zijn aangegaan; [9] alle voormelde leningen via de gemeenschappelijke bankrekening hebben betaald; [10] de voorlopige oplevingen hebben onderschreven; en [11] de BTW-aangifte hebben ingediend. Voormelde elementen, samen in hun context van een relationele feitelijke samenwoning genomen, kunnen niet anders worden uitgelegd dan als een stilzwijgende afstand van de natrekking - en dus de stilzwijgende vestiging van een opstalrecht - door de partner- eigenaar van de grond. Het tweede vermoeden kan met alle middelen rechtens worden weerlegd. De financiële bijdrage van de partner-niet-eigenaar kan volgens het hof niet worden verengd tot een bijdrage in de normale lasten van de (louter) feitelijke samenwoning. De uit dit stilzwijgend opstalrecht voortvloeiende onverdeeldheid, is een vrijwillige onverdeeldheid, zodat artikel 815 BW niet van toepassing is. Het gebrek aan een uitdrukkelijke regeling qua duurtijd en opzegging/beëindiging, ingeval de onverdeeldheid kadert binnen een samenwoningsrelatie, kan neerkomen op een vrijwillige onverdeeldheid met een impliciete duurtijd die afhankelijk is van de relatie. In de mate dat blijkt dat de onderliggende bedoeling van de vrijwillige onverdeeldheid strekt tot bestendiging van de feitelijke samenwoningsrelatie, is die bedoeling teloorgegaan ingevolge de beëindiging van de feitelijke samenwoningsrelatie, waardoor iedere (redelijke) zin aan de vrijwillige onverdeeldheid is ontnomen. De gerechtelijke vereffeningverdeling van de woning kan gevorderd worden (art. 1207 Ger.W.), en een notaris-vereffenaar kan worden aangewezen (art. 1210 § 1 Ger.W.). Bij gebrek aan akkoord tussen de deelgenoten over de verkoop, openbaar of uit de hand, of overname door de ene deelgenoot van het onverdeeld aandeel van de andere, kan de vordering tot prealabele veiling/ openbare verkoop niet worden toegewezen (art. 1209 § 2-3 Ger.W.).

Gent 8 februari 2018, NjW 2018, afl. 384, 489.