print

GwH 9 maart 2018, nr. 2018/28

Interpretatief arrest - Grondwettelijk Hof 21 december 2017 nr. 2017/148 - handhaving van de gevolgen van vernietigde artikels - correctionalisering - bevoegdheid vonnisrechter - strafmaten

In zijn arrest nr. 2017/148 van 21 december 2017 vernietigde het Grondwettelijk Hof de veralgemeende correctionaliseerbaarheid en de daarmee verbonden verhoging van de maximale gevangenisstraffen na correctionalisering, ingevoerd door de zogenaamde Potpourri II-wet. Om rechtsonzekerheid te vermijden, handhaafde het Hof de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad (12 januari 2018). Die handhaving van de gevolgen zorgde echter voor de nodige rechtsonzekerheid. Met het interpretatief arrest nr. 2018/28 van 9 maart 2018, dat er kwam op vraag van de ministerraad, probeert het Grondwettelijk Hof een einde te maken aan alle onduidelijkheid. Het Hof beslist in dit interpretatief arrest twee dingen. Ten eerste blijven correctionele rechtbanken die vóór 12 januari 2018 werden geadieerd om uitspraak te doen over een niet langer correctionaliseerbare misdaad, bevoegd. Hetzelfde geldt voor rechtscolleges die in hoger beroep of in cassatie uitspraak moeten doen. Ten tweede kunnen vonnisrechters bij het behandelen van dergelijke zaken toepassing blijven maken van de onder Potpourri II geldende zwaardere correctionele maximumstraffen. In arrest nr. 2017/148 stelde het Hof immers vast dat de artikels 6, 121 en 122 Potpourri II 'onlosmakelijk verbonden zijn'. De vonnisrechters moeten bij de bepaling van de straf erover waken, met toepassing van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, dat de maximale gevangenisstraf de duur van de maximale opsluiting die het hof van assisen in gelijkaardige omstandigheden zou kunnen opleggen, niet te boven gaat. Het Hof stelt dat die maximale gevangenisstraf dus 20 jaar bedraagt voor gecorrectionaliseerde misdaden oorspronkelijk strafbaar met 20 tot 30 jaar opsluiting en 30 jaar voor gecorrectionaliseerde misdaden oorspronkelijk strafbaar met levenslange opsluiting.


GwH 9 maart 2018, nr. 2018/28, NjW 2018, afl. 386, 581.