print

Raad van State en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

WET VAN 26 APRIL 2017 houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft (BS 22 mei 2017)

Inwerkingtreding: op een door de Koning bepaalde datum.

NjW 2017, afl. 364, 435.