print

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

WET VAN 31 MEI 2017 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (BS 12 juni 2017)

Inwerkingtreding: 22 juni 2017

De wijzigingen zijn van toepassing op de verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden vanaf 22 juni 2017.

De wetgever stelt dat de inwerkingtreding van deze wet, de latere wijzigingen van de WAM-wet en latere uitvoeringsbesluiten van rechtswege leidden tot wijziging van de verplichtingen van de verzekeraars, zoals die voortvloeien uit de algemene voorwaarden van de lopende verzekeringsovereenkomsten. Maar de wijzigingen kunnen (met uitzondering van premieverhogingen) de opzegging van de lopende overeenkomst niet rechtvaardigen.

De verzekeraars zijn verplicht om hun verzekeringsovereenkomsten en verzekeringsdocumenten aan te passen conform de wijzigingen. Deadline hiervoor is 1 januari 2019. Tot dan hoeven bestaande en nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet naar de vorm overeen te stemmen met de bepalingen van deze wet van 31 mei 2017.

NjW 2017, afl. 365, 481.