print

Kartels

WET VAN 6 JUNI 2017 houdende invoeging van een Titel 3 "De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht" in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van definities eigen aan Boek XVII, Titel 3 in Boek I en houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van economisch recht (BS 12 juni 2017)

Inwerkingtreding: 22 juni 2017 De nieuwe procedureregels zijn niet van toepassing op de rechtsvorderingen tot schadevergoeding die vóór 26 december 2014 bij een rechtscollege werden aangebracht.

NjW 2017, afl. 365, 479.