print

Vereenvoudigde PB-aangifte

KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 MAART 2018 tot wijziging van artikel 178 § 2, 13° van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het afschaffen van de voorwaarde van het maximum bedrag van bezoldigingen van de criteria krachtens dewelke belastingplichtigen vrijgesteld zijn van de aangifteverplichting in de personenbelasting (BS 20 maart 2018)

Inwerkingtreding: aanslagjaar 2018

NjW 2018, afl. 380, 294.