print

Omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (BS 24 april 2018) [Art. 4-17, art. 23, art. 26, 2°, art. 38 van het diversebepalingenbesluit van 9 maart 2018].

Inwerkingtreding: 1 augustus 2018

NjW 2018, afl. 382, 384.