Algemene voorwaarden

Specifieke voorwaarden

Bijzondere voorwaarden E-books

Specifieke Voorwaarden Clouddiensten

Gebruiksvoorwaarden JURA

Gebruiksvoorwaarden Verifield

Browser advies

Artikel 1

De rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer Belgium NV, (hierna “Wolters Kluwer” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0405.772.873, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden (licentievoorwaarden), de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer. Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

Artikel 2

De prestaties van Wolters Kluwer strekken ertoe informatie te verschaffen aan de klant via papieren dragers, diskettes, cd-roms, internet, of enige andere drager, alsook door organisatie van studiedagen en andere vormen van opleiding. De prestaties van Wolters Kluwer kunnen eveneens bestaan uit het ter beschikking stellen van advertentieruimtes of software. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als 'de Producten'. Voor Producten die betrekking hebben op recente ontwikkelingen in bepaalde materies waarvoor geen nieuwe informatie voorhanden is (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de materie), zal Wolters Kluwer geen informatie kunnen leveren. Evenwel ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Behoudens andersluidend beding, aanvaardt de klant dat de Producten standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat Wolters Kluwer geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Producten om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. Wolters Kluwer neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke Producten, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

Artikel 3

Herroepingsrecht online aankopen

Indien de klant via de Wolters Kluwer webshop een aankoop op afstand doet, heeft hij het recht om binnen de termijn van 14 dagen die begint op de dag na de inontvangstneming door de klant of een door hem aangewezen derde, de koop te ontbinden zonder opgave van redenen. Indien de bestelling uit meerdere producten met een verschillende levertijd bestaat, zal de termijn ingaan op de dag na de inontvangstneming van het laatste product van de bestelling.

Indien de klant beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen de vermelde termijn schriftelijk melden aan Wolters Kluwer via klant.BE@wolterskluwer.com. Zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen na uitoefening van het herroepingsrecht stuurt de klant het product (inclusief eventuele toebehoren), in originele verpakking en in originele staat, terug naar Wolters Kluwer. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Wolters Kluwer zal de ontvangst van het product bevestigen aan de klant en het bedrag (zijnde de prijs van het product en de eventuele leveringskosten) terugbetalen of crediteren.

Tijdens de herroepingstermijn zal de klant het product slechts uitpakken en gebruiken in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen en het product te inspecteren, zoals de klant in een fysieke winkel zou doen. De klant is aansprakelijk voor elke eventuele waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product dat buiten deze omschrijving valt.

Artikel 4

Commerciële documenten en aanbiedingen van Wolters Kluwer scheppen geen verbintenissen in hoofde van Wolters Kluwer. De Overeenkomst tussen Wolters Kluwer en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door Wolters Kluwer of bij begin van uitvoering door Wolters Kluwer.

Artikel 5

Het plaatsen van bestellingen voor Producten via de bij de klant gangbare centrale inkoopprocedure, gebeurt louter om administratieve redenen en doet geenszins afbreuk aan de integrale geldigheid van de Overeenkomst.

Artikel 6

In België zijn de prijzen van Wolters Kluwer (behoudens anders vermeld) inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten. Wolters Kluwer behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar abonnementen het principe der vooruitfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst. Wolters Kluwer behoudt zich tevens het recht voor de factureringsperiodiciteit te wijzigen, om te schakelen van delivery-based facturering (= factuur per verzonden item) naar time-based facturering (= factuur voor een bepaalde periode) of omgekeerd, het principe van gegroepeerde facturering (= facturering van verschillende Overeenkomsten middels één factuur) toe te passen en, in het algemeen, de factureringswijze te wijzigen. Elke afwijking op de door Wolters Kluwer vastgelegde factureringsperiodiciteit moet door de klant schriftelijk worden aangevraagd en wordt slechts na uitdrukkelijk akkoord van Wolters Kluwer toegestaan. Dergelijke afwijking kan aanleiding geven tot het aanrekenen van een meerkost per op te stellen factuur.

Artikel 7

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. Bovendien is Wolters Kluwer gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (hierna 'herinneringskosten' genoemd) aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Wolters Kluwer te voldoen, kan Wolters Kluwer de uitvoering van haar Overeenkomsten met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Artikel 8

Alle geleverde Producten blijven eigendom van Wolters Kluwer tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Wolters Kluwer. Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van de Overeenkomst, kan Wolters Kluwer van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst overgaan, onverminderd het recht om de geleverde Producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9

Wolters Kluwer zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Producten op tijd te leveren. Indien er leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Wolters Kluwer geen resultaatsverbintenis. Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de Producten worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikel 10

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan de klantendienst van Wolters Kluwer en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de Producten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Wolters Kluwer indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Wolters Kluwer, zonder dat Wolters Kluwer daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Artikel 11

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Wolters Kluwer krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Wolters Kluwer beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Wolters Kluwer is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is Wolters Kluwer aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Wolters Kluwer wordt weerhouden, is Wolters Kluwer er enkel toe gehouden het Product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs (de jaarprijs ingeval van een abonnementsgebonden Product) terug te betalen.

Artikel 12

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Wolters Kluwer te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling.

Artikel 13

Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een Overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden Product 1 jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door Wolters Kluwer of de klant.

Artikel 14

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de nationale bevoegde instantie van zijn keuze via het ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr bevoegd zijn.

Artikel 15

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de Producten te wijzigen en/of uit te breiden (bv. aanvullingen of bijwerkingen, cd-roms, internetservices, of andere).

Artikel 16

Elke verhuring of uitlening van het verkochte Product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer is verboden. Wolters Kluwer zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant het Product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250,00 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Wolters Kluwer om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Artikel 17

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Wolters Kluwer.

Artikel 18

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Wolters Kluwer. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Wolters Kluwer aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Wolters Kluwer. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.

In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Wolters Kluwer zullen de gegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden door Wolters Kluwer en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Wolters Kluwer zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.

Wolters Kluwer zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval Wolters Kluwer het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van Wolters Kluwer via https://www.wolterskluwer.be/corporate/nl/privacy, kunnen bekomen worden via https://www.wolterskluwer.be/corporate/nl/gdpr en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

Artikel 19

Bepaalde Producten waarbij de informatie of software o.a. via een diskette, cd-rom of internet ter beschikking van de klant gesteld wordt, zijn naast onderhavige algemene voorwaarden onderworpen aan specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van Wolters Kluwer of kunnen op eenvoudig verzoek bij Wolters Kluwer bekomen worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.

Artikel 20

De klant mag de Overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer.

Artikel 21

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van Wolters Kluwer, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van Wolters Kluwer). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn.

Artikel 22

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Artikel 23

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Wolters Kluwer houdt geenszins een afstand van recht in.

 

Versie 05-2020